Formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

DELAX s.r.o.

IČ: 45554056

DIČ: 2023032374

so sídlom: Bošáca 408, 913 07 Bošáca

zapísanej u Obchodný register Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sro, vložka č. 22967/R

kontaktní údaje: +421 915 115 564

email: info@bazarregalov.sk

www.bazarregalov.sk


— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento

tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej

podobe) ..............

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.