Reklamačný protokol - VZOR


Kupujúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:


Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady


Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:


Dátum:


Podpis kupujúceho:Vyjadrenie Predávajúceho


Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA* NEBOLA* reklamácia opodstatnená.


Návrh riešenia:


Zodpovedná osoba:
Dátum:


Podpis predávajúceho:


*nevhodné prečiarknite